Beheer je boekingen
|
|

Algemene Voorwaarden &

Huisregels

ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Activiteit: iedere door BeachBreak aangeboden activiteit, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, gebruik van alle faciliteiten (al of niet in abonnements-vorm), kitesurfen, surfen, powerkiten, suppen en alle overige activiteiten van BeachBreak;

b. Annulering: de door de Klant aan BeachBreak gedane mededeling dat van een Activiteit geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de door BeachBreak aan de Klant gedane mededeling dat een Activiteit geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden;

c. Arrangement: een Overeenkomst met de strekking dat de Klant een combinatie van verschillende, in groepsverband uit te voeren Activiteiten afneemt tegen een vooraf bepaalde prijs;

d. Bagage: kleding en overige voorwerpen die tijdens het verblijf zijn opgeborgen in

een afgesloten (locker) van BeachBreak;

e. Cadeaukaart: een door BeachBreak uitgegeven waardebon waarmee tot de daarop vermelde waarde voor een Activiteit kan worden betaald;

f. Complex: de grond, de ruimtes, de gebouwen en installaties die in gebruik of in beheer zijn bij BeachBreak;

g. BeachBreak: Tofino vof te (2202 RL) Noordwijk aan het adres Daniel Noten-boomstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74411107.

h. Huisregels: de inhoud van de in deze Voorwaarden opgenomen huisreglementen;

i. Klant: iedere bezoeker van BeachBreak, afnemer van een Activiteit van BeachBreak en/of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op andere wijze met BeachBreak een Overeenkomst aangaat;

j. Kortingsbon: een door BeachBreak uitgegeven waardebon die aanspraak geeft op korting op de prijs van een Activiteit;

k. Materiaal: het materiaal dat nodig is om aaneen Activiteit deel te nemen, waaron-der (beschermende) kleding, wetsuit, helm, impactvest, drijfvest en dergelijke;

l. Offerte: een door BeachBreak aan de Klant uitgebracht voorstel voor het aangaan van een Overeenkomst;

m. Ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. In geen geval wordt als ongeval wordt aangemerkt enige vorm van hernia;

n. Overeenkomst: een tussen BeachBreak en de Klant gesloten overeenkomst op grond waarvan BeachBreak een Activiteit levert;

o. Activiteitenlocatie: het gebied direct voor en aan weerszijden van het paviljoen gelegen ten behoeve van de uitvoering van activiteiten;

p. Sportmateriaal: kleding en sportuitrusting (al of niet gehuurd) die verzekerde die tijdens het beoefenen van een Activiteit bij BeachBreak aan het lichaam draagt;

q. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van BeachBreak;

r. Voucher: een door een derde partij, niet zijnde BeachBreak, uitgegeven waardebon waarmee tot de daarop vermelde waarde voor een Activiteit kan worden betaald;

s. Vrijkaart: een door BeachBreak uitgegeven waardebon die aanspraak geeft op de daarop omschreven Activiteit.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst, toepasselijkheid Voorwaarden

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een aanbod van BeachBreak aanvaardt of, indien dat niet uitdrukkelijk geschiedt, op het moment dat de Klant aan een Activiteit deelneemt.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of mondelinge toezeggingen door BeachBreak, binden BeachBreak slechts indien en voor

zover dat door BeachBreak schriftelijk is bevestigd.

3. Zolang een Offerte niet heeft geleid tot een Overeenkomst is BeachBreak vrij de Offerte in te trekken of te wijzigen.

4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die wordt aangegaan met BeachBreak, iedere Offerte en/of andersoortig aanbod van BeachBreak.

5. De toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het aangaan van een Overeenkomst, door het betreden van het Paviljoen en omliggende activiteiten locatie en/of door het deelnemen aan een Activiteit.

6. Deze Voorwaarden liggen ter inzage bij BeachBreak. Deze Voorwaarden zijn voorts gepubliceerd op www.beach-break.nl en aldaar te bezichtigen en worden op verzoek van de Klant zullen kosteloos verstrekt of toegezonden.

7. De toepasselijkheid van eventuele eigen (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijs en betalingsvoorwaarden

1. Alle door BeachBreak gehanteerde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

2. Alle door BeachBreak gehanteerde tarieven gelden per persoon en zijn inclusief de kosten voor het gebruik van Materiaal, tenzij anders vermeld.

3. Tenzij anders overeengekomen, dient de prijs van een Activiteit vooraf te worden betaald aan de kassa van BeachBreak.

4. BeachBreak is gerechtigd om van de Klant vooraf een aanbetaling te verlangen van 75% van de overeengekomen prijs.

5. Kortings- en reclameacties kunnen niet worden gecombineerd.

6. Een Arrangement kan niet worden betaald met een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher of Vrijkaart.

7. Indien ter zake van een Arrangement een gereduceerd tarief is overeengekomen, kan BeachBreak aan de toepasselijkheid van dat tarief voorwaarden verbinden, waaronder een minimum aantal Klanten dat aan het Arrangement deelneemt. Indien bij de afname van het Arrangement aan deze voorwaarde(n) niet wordt voldaan, gelden de normale tarieven.

8. Indien ter zake van een Arrangement een gereduceerd tarief is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs voor alle Klanten in één keer bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien de deelnemende Klanten individueel wensen te betalen, geldt het normale tarief.

Artikel 4 – Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart

1. Een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart zijn alleen aan te wenden bij BeachBreak.

2. Een Kortingsbon, Voucher en Vrijkaart kunnen niet in geld worden ingewisseld en dienen in één keer te worden besteed. De eventueel na inwisseling resterende waarde van een Kortingsbon, Voucher of Vrijkaart, wordt door BeachBreak niet uitgekeerd en komt te vervallen. Een Cadeaukaart mag wel meerdere malen besteed worden tot de waarde van de Cadeaukaart op is.

3. De geldigheid van een Cadeaukaart, Kortingsbon, Voucher en Waardebon vervalt na verloop van de daarop vermelde datum of periode of als daar geen sprake van is tenminste na aan jaar na het

uitschrijven van de cadeau-kaart, kortingsbon, voucher of vrijkaart.

4. De beoordeling van de geldigheid van een door een derde uitgegeven Voucher is aan BeachBreak. BeachBreak staat voor de geldigheid daarvan niet in.

5. Het is niet toegestaan een Cadeaukaart, Kortings-bon, Voucher of Vrijkaart op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te bewerken en/of te wijzigen. In een dergelijk geval is BeachBreak gerechtigd de betreffende bon/kaart ongeldig te verklaren en in te nemen.

Artikel 5 – Annulering en wijziging van een Overeenkomst

1. Bij Annulering door de Klant is de Klant aan BeachBreak de volgende vergoeding verschuldigd:

a. bij annulering meer dan veertien dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: geen vergoeding;

b. bij annulering tussen veertien en zeven dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 25% van de overeengekomen prijs;

c. bij annulering tussen zeven en vijf dagen voor de overeengekomen datum

waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 75% van de overeengekomen prijs;

d. bij annulering minder dan vijf dagen voor de overeengekomen datum waarop de Activiteit zou worden afgenomen: 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij Annulering van een Arrangement waarbij horecadiensten zijn inbegrepen, wordt op de hiervoor in lid 1 bedoelde prijs de prijs van de horecadiensten in mindering gebracht, tenzij BeachBreak ten behoeve van deze horecadiensten reeds inkopen heeft gedaan of anderszins kosten heeft gemaakt die zij niet op de dag waarop de Activiteiten aanvankelijk zouden plaatsvinden, kan inzetten of compenseren.

3. Voor zover de capaciteit van BeachBreak dat toelaat, mag de Klant tot uiterlijk één dag voor de geplande Activiteit het aantal deelnemers van de Activiteiten verhogen, tegen bijbetaling van de daarmee corresponderende prijs. Na voormelde termijn is BeachBreak gerechtigd om in een dergelijk geval aanvullende kosten in rekening te brengen.

4. BeachBreak is gerechtigd om een overeengekomen Activiteit eenzijdig te wijzigen. Voor zover de wijziging niet

wezenlijk van aard is, heeft de Klant geen recht op aanpassing van de prijs.

5. BeachBreak is gerechtigd tot Annulering van een Overeenkomst. De Klant is dan ontslagen van haar betalingsverplichting en ontvangt een eventueel reeds verrichte aanbetaling retour. BeachBreak is voor eventuele (gevolg)schade van De Klant als gevolg van deze Annulering niet aansprakelijk.

6. BeachBreak is gerechtigd de openingstijden van het paviljoen te wijzigen, zonder dat dit leidt tot het recht op aanpassing en/of restitutie van entree-, abonnements- en/of lidmaatschapsgelden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant

1. De Klant dient zich voor aanvang van een Activiteit ervan te vergewissen of zij over de daarvoor vereiste fysieke conditie beschikt. Eventuele twijfel daarover dient de Klant vooraf bij BeachBreak kenbaar te maken.

2. Indien de Klant naar de redelijke beoordeling van BeachBreak niet beschikt over de vereiste fysieke kenmerken, zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht en/of de vaardigheden om aan een Activiteit deel te nemen, is BeachBreak

gerechtigd om de Klant van deelname uit te sluiten.

3. Indien tussen BeachBreak en de Klant een tijdstip is overeengekomen waarop de Activiteit aanvangt, dient de Klant, tenzij anders overeengekomen, zich ten minste dertig minuten voor dat tijdstip te melden bij de balie van BeachBreak. Indien de Klant hieraan niet voldoet, is BeachBreak gerechtigd om de Activiteit geen doorgang te laten vinden, zonder dat dit de Klant van haar betalingsverplichting ontslaat.

4. De Klant dient te handelen conform de Huisregels van BeachBreak en te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van BeachBreak op te volgen. Indien de Klant hieraan niet voldoet, is BeachBreak gerechtigd de Klant van deelname uit te sluiten en uit het paviljoen en van de activiteiten locatie te verwijderen.

5. Indien de Klant een tekortkoming constateert in de nakoming van de Overeenkomst dient zij dat onmiddellijk te melden bij het personeel van BeachBreak teneinde BeachBreak in staat te stellen de klacht ter plaatse op te lossen. Indien de Klant hieraan niet voldoet, leidt dat tot verval van de rechten die de wet aan een tekortkoming verbindt.

6. Deelnemers aan het surfkamp dienen voorafgaand aan het kamp allergieën, dieet-wensen of andere bijzonderheden schriftelijk door te geven.

Artikel 7 – Horeca

1. Op alle door BeachBreak geleverde horecadiensten zijn de van tijd tot tijd geldende Uniforme Voorwaarden Horeca (verder: ‘UVH’) van toepassing, voor zover daarvan in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2. De UVH zijn gepubliceerd op www.khn.nl en aldaar te downloaden. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Het betreden van het paviljoen en activiteitenlocatie en deelname aan een Activiteit vindt plaats op eigen risico. De Klant dient zich adequaat tegen dit risico te verzekeren.

2. Aansprakelijkheid van BeachBreak voor indirecte- c.q. gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade en winstderving, is uitgesloten.

3. BeachBreak is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of de Huisregels en/of instructies van het personeel van BeachBreak en/of het verkeerd gebruiken van Materiaal en/of de met het oog daarop verstrekte instructies en aanwijzingen.

4. BeachBreak is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van al of niet in bewaring gegeven eigendommen van de Klant.

5. BeachBreak is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opspattend water dan wel vochtschade aan eigendommen van de Klant.

6. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van BeachBreak in ieder geval, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van BeachBreak, beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van BeachBreak of, indien er geen dekking is onder een aansprakelijkheidsverzekering, tot de prijs die met de Overeenkomst gemoeid is.

7. Voormelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van BeachBreak en eventuele door BeachBreak ingeschakelde derden.

8. Een door of namens BeachBreak betaalde schadevergoeding treedt in de plaats van het recht om nakoming te verlangen.

9. Als de Klant bij BeachBreak, haar personeel, andere Klanten en/of derden schade veroorzaakt door doen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en/of de Huisregels en/of instructies van het personeel van BeachBreak en/of het verkeerd gebruiken van Materiaal en/of de met het oog daarop verstrekte instructies en aanwijzingen, is de Klant voor die schade aansprakelijk.

10. Indien de Klant Materiaal of andere eigendommen van BeachBreak beschadigt en/of niet tijdig inlevert, is zij voor de schade die BeachBreak daardoor lijdt, aansprakelijk.

Artikel 9 – Overmacht

1. In geval van overmacht is BeachBreak gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zonder tot enige (terug)betaling en/of schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. In dat geval wordt de overeengekomen Activiteit in overleg met de Klant verplaatst naar een moment waarop BeachBreak weer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Indien de overmachtssituatie langer dan veertien dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen. In een dergelijk geval is BeachBreak jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt. De reeds verrichte (aan)betaling wordt door BeachBreak omgezet in een Kortingsbon of Waardebon van gelijke waarde, welke bon dient te worden besteed binnen zes maanden na de datum waarop BeachBreak feitelijk weer in staat is de Activiteit aan te bieden.

3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een

Activiteit die wordt aangeboden krachtens (al of niet doorlopend) abonnement of jaarkaart, zal in geval van een overmachtssituatie de looptijd daarvan kosteloos worden verlengd met een periode die gelijk is aan de periode dat de overmachtssituatie heeft geduurd. In een dergelijk geval is BeachBreak jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die daardoor zou kunnen worden veroorzaakt.

4. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door BeachBreak verhinderen en die niet aan BeachBreak zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: een epidemie en/of pandemie (zoals het Coronavirus) en/of overheidsmaatregelen in verband daarmee, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in BeachBreak als bij derden van wie BeachBreak de benodigdematerialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

Artikel 10 – Privacy

1. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt BeachBreak persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant. BeachBreak verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Zij voldoet daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving daaraan stelt. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op de website van BeachBreak.

Artikel 11 – Slotbepalingen

1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BeachBreak en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2. Op de rechtsverhouding tussen BeachBreak en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Voor zover de wet niet anders bepaalt, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen BeachBreak en de Klant bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in Den Haag.

DE HUISREGELS

Algemene huisregels

1. De Klant dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van BeachBreak op te volgen.

2. In het paviljoen en de activiteiten locatie dienen minderjarigen onder begeleiding van een meerderjarige te zijn.

3. Roken is uitsluitend toegestaan op de daartoe aangewezen plaats(en).

4. Het nuttigen van zelf meegenomen consumpties is niet toegestaan op het terras en binnen in het paviljoen.

5. Deelname aan een Activiteit onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is niet toegestaan.

6. De aanwezigheid van wapens, het plegen van fysiek of verbaal geweld dan wel ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.

7. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van honden, mits aangelijnd.

8. Het maken van foto’s of filmopnames is uitsluitend toegestaan voor zover dit is bestemd voor eigen gebruik. In alle overige gevallen is toestemming van de directie van BeachBreak vereist.

Huisregels Surfschool & Kidssurf

1. De Klant dient de veiligheid van zichzelf en anderen in acht te nemen en aanwijzingen van het personeel van BeachBreak te allen tijde op te volgen.

2. De klant dient in het bezit te zijn van zwemdiploma’s A & B.

3. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de surflessen bij toestemming van een ouder of voogd.

4. Het dragen van een wetsuit is verplicht tijdens de surflessen. .

5. Deelname aan de surflessen is alleen toegestaan als de waiver is ingevuld door de klant dan wel ouder of voogd.

Huisregels Surfkampen

6. De Klant dient de veiligheid van zichzelf en anderen in acht te nemen en aanwijzingen van het personeel van BeachBreak te allen tijde op te volgen.

7. De klant dient in het bezit te zijn van zwemdiploma’s A & B.

8. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de surfkampen bij toestemming van een ouder of voogd.

9. Het dragen van een wetsuit is verplicht tijdens de surflessen. .

10. Deelname aan de surfkampen alleen toegestaan als de waiver is ingevuld door de klant dan wel ouder of voogd.

11. BeachBreak hanteert een zero tolerance beleid wat betreft pesten. BeachBreak is gerechtigd de dader van pesterijen van deelname uit te sluiten mits er geen passende oplossing valt te vinden.